سرنگونی سلسله بنو امیه و بنیانگذاری سلسله عباسیان توسط عبدالله سفاح چگونه رخ داد؟


با آنکه عوامل زیادی در سقوط امویان نقش داشته و رخدادهای بسیاری در فرایند انتقال حکومت از آنان به بنی عباس گزارش شده است که تمام آنها را نمی‌توان در نوشتار مختصری ارائه کرد، اما به طور مختصر، «عبدالله سفاح» فرزند «محمد بن علی بن عبدالله بن عباس»، از نوادگان عباس عموی پیامبر(ص) بود. مادرش […]

Share :

آیه الکرسی


آیه الکرسی آیا در حدیثی آمده که آیه الکرسی از پنجاه کلمه و ۱۷۵ حرف تشکیل شده است؟ آیه الکرسی ۱٫ ابتدا باید گفت که گرچه از برخی قرائن استفاده می‌شود که «آیه الکرسیّ» مجموعاً سه آیه است، امّا بیشتر روایات  نشانگر آن است که تنها آیه ۲۵۵ که در آن لفظ «کرسی» آمده، آیه […]